KNJIGOVODSTVO PETRONIĆ, pruža usluge kompletnog knjigovodstva za preduzetničke radnje, mala i srednja privredna društva, poljoprivredna gazdistva, zadruge.

Usluge knjigovodstva i računovodstva koje pruža agencija:

 • Vođenje poslovnih knjiga
 • Vođenje analitičkih knjigovodstava (kupci, dobavljači, osnovna sredstva, roba, proizvodnja, materijal, gotovi proizvodi)
 • Izrada kalkulacija maloprodajnih i veleprodajnih -  KEPU knjige
 • PDV evidencija, obračun PDV-a, izrada i predaja poreske prijave za PDV
 • Izrada završnog računa (bilans stanja, bilans uspeha, statistički aneks, bilans tokova gotovine, poreski bilans i poreska prijava poreza na dobit, poreska prijava za dohodak građana)
 • Savetovanje i edukacija

Princip rada “dan za dan”
Omogućava agenciji dnevnu ažurnost svih knjigovodstvenih stanja i izveštaja, kako za potrebe zakonodavca i kontrolno – inspekcijskih organa, tako i za potrebe menadžmenta firme.
Kreiranje i dnevno dostavljanje klijentu svih knjigovodstvenih izveštaja standard je Agencije kojemu je cilj da posao knjigovodstva ne bude sam sebi svrha, odnosno zadovoljavanje zakonske obaveze.

Osnivanja preduzeća i registracija preduzetnika podrazumeva sledeće radnje:

 • Stručni saveti  i podrška u toku registracije (izbor  forme,  delatnosti i imena,  troškovi budućeg poslovanja, sve o PDV-u, fiskalizacija,  zaposleni, prava i obaveze)
 • Izrada osnivačke dokumentacije
 • Izrada pečata i štambilja
 • Uplata takse za APR
 • Elektronsko bankarstvo, otvaranje tekućih računa
 • Prijava početka obavljanja delatnosti nadležnim inspekcijama (potrebna dokumentacija je lična karta osnivača)

Registracija promena kod preduzeća

 • Promena poslovnog imena, sedišta, pravne forme, pretežne delatnosti, trajanja, kapitala (povećanje, smanjenje, uplata, unos ili prodaja) i članova
 • Promena podataka o licima koja imaju dužnost prema društvu: direktoru, predsedniku UO, zastupniku, prokuristi
 • Promena podataka o ogranku:  registrovanje i brisanje ogranka i podataka o ogranku
 • Promena kontakata: telefon, faks, elektronska adresa (e-mail), adresa internet strane

Registracija promena kod preduzetnika

 • Prijava početka obavljanja delatnosti
 • Promena ličnih podataka o preduzetniku  ili poslovođi (ime, prezime, JMBG, broj pasoša za strana lica)
 • Promena naziva, delatnosti kao delu poslovnog imena, poslovnog sedišta, pretežne delatnosti, skraćenog poslovnog imena, registarske oznake vozila za preduzetnika koji obavlja taksi prevoz
 • Upis ili promena poslovođe i ovlašćenog za zastupanje
 • Upis ili promena prostora van poslovnog sedišta (izdvojene prostorije, poslovne jedinice)
 • Upis početka ili završetka privremenog prestanka obavljanja delatnosti
 • Promena perioda na koji se preduzetnik registruje
 • Upis ili promena PIB-a, računa u banci, kontakata
 • Upis ili brisanje zabeležbe podataka od značaja za pravni promet, preuzimanje radnje od strane članova porodičnog domaćinstva u slučaju smrti preduzetnika

Likvidacija preduzeća

 • Razmatranje postojanja preduslova za pokretanje postupka likvidacije
 • Izrada odgovarajućih akata o pokretanju postupka likvidacije, uključivo početnog likvidacionog bilansa
 • Praćenje postupka likvidacije
 • Izrada odgovarajućih akata za okončanje postupka likvidacije, uključivo završnog likvidacionog bilansa i izveštaja likvidacionog upravnika o sprovedenom postupku likvidacije
 • Registracija brisanja preduzeća

Brisanje (zatvaranje) preduzetničke radnje

 • Pokrećemo i sprovodimo postupak brisanja (zatvaranje) preduzetničke radnje kao i sve prateće aktivnosti zaključno sa upisom staža osiguranja preduzetniku u radnu knjižicu kod Fonda za penziono i invalidsko osiguranje
 • Izvodi iz registra APR za preduzeća i preduzetnike
 • Pribavljamo izvode iz registra APR za preduzeća i preduzetnike sa dnevnom ažurnošću

Obračun plata i drugih oporezivih isplata

KNJIGOVODSTVO PETRONIĆ  svojim klijentima nudi kompletnu uslugu obračuna i naknada zarada:

 • zarada za zaposlene i osnivače
 • kapitalna dobit, ugovori o delu, privremeni i povremeni poslovi i drugo
 • ostale naknade zarada (bolovanja, porodiljska bolovanja i  drugo)
 • sva druga primanja zaposlenih (regres, topli obrok, putni troškovi…)

Pored samog obračuna i evidencije zarada zaposlenih, Agencija Petronić za klijenta obavlja i kadrovske poslove:

 • ugovor o radu prilikom zapošljavanja radnika, ugovori o delu, ugovori o privremenim i povremenim poslovima, ugovori o dopunskom radu…
 • elektronske prijave i odjave zaposlenih, odgovornih lica i osnivača u PIO i Zdravstvenom fondu
 • rešenja o godišnjim odmorima, potvrde o zaposlenju i visini plate…
 • upis primanja za preduzetnike u analitičku evidenciju Fonda PIO
 • upis radnog staža zaposlenih u analitičku evidenciju Fonda PIO
 • overa zdravstvenih knjižica

Takođe, u ponudi imamo i kurirsku službu, dolazimo na adresu klijenta i preuzimamo dokumetaciju.